ОбС в Брезник не прие предложения от „В и К” бизнес план за периода 2022-2026 година

ОбС в Брезник не прие предложения от „В и К” бизнес план за периода 2022-2026 година

Общинските съветници от Брезник единодушно не приеха Бизнес плана на „В и К”-Перник за периода от 2022-2026 година на последната сесия. На нея стана ясно, че на съвместното заседание на постоянните комисии е имало сериозни дебати. Общинският съветник и председател на постоянната комисия по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Мариола Попова е изразила категорично несъгласие с предложения Бизнес план. Тя била възмутена от предложения план и най-вече от начина на увеличаване на цената на водата. Председателят на Общинският съвет Иван Тинков предложи на местните законотворци, Общинският съвет в Брезник да се въздържи от даване на становище в очакване промяна в нормативната база.” Знаете за проблемите на нашето общинско предприятие и община с невъзвръщаемостта на големи суми от страна на „В и К” ООД.

Общинският съветник от БСП Ваньо Добринов поясни на заседанието на Общинския съвет, че това, което предвижда този Бизнес план е увеличаване на цената на водата. „От 15г „В и К”-Перник не е извършен ремонт или изграждане на системи в нашата община. Всичко се прави със собствени средства на Общината. Община Брезник във „В и К” представлява само 3%. Ние трябва да изразим нашето становище по плана. Не е приемливо увеличението на цената на водата за брезничани”, заяви в залата Добринов.

В резултат на станалите разисквания, председателят на Общинския съвет предложи  да не се приема в този вид предложения Бизнес план и настоява той да се актуализира, поради следните аргументи:

1. Поради предстоящи промени в нормативната уредба на „В и К” дружествата, които се очакват според готвените проекти в Народното събрание на Република България;

2. Поради осезаемия риск от необоснованото поскъпване на цените на водата, визирани в проекта за бизнес –план на „В и К” ООД Перник.

3. Поради факта, че дружеството има големи задължения, в конкретизация, към Общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник, като не става ясно какви са гаранциите за тяхното изплащане.

4. Необосновано големия планиран от тях процент / от 70 до 50%/ през планирания период, за евентуални загуби;

5. Няма направен анализ на предишния план и въз основа на това няма връзка с изпълнението му на този етап и вследствие на това ние нямаме представа за връзката с предишния план и няма яснота за надграждането му, с изключение повишаването на цените.

6. Не е особено ясно и какво ще се прави като ефективни инвестиции в ВиК мрежата, като в същото време отчитаме факта че през последните години това, което е направено в Община Брезник се дължи на усилията на общинската администрация, а не на дейността на „В и К” дружеството!

7. Няма ясна връзка и взаимодействие между бизнес плана и реализираните и предстоящи за реализация инвестиции!

Препис от настоящето решение е изпратен както на „В и К”, така и на „Асоциацията по ВиК“ – Перник.