Кой ще плаща високите сметки за тока?

Кой ще плаща високите сметки за тока?

„ТЕЦ Бобов дол” изпълнява  предсрочно и точно предписания на РИОСВ-София, въпреки това, обаче, от инспекцията отказват да отменят принудителната административна мярка. По този начин една от най-големите български централи , ще стои затворена за неопределено време, което ще доведе до голям дефицит на електроенергия в страната ни,  въпреки огромните усилия и извършените максимално бързо действия на екипа на централата за отстраняване на получилите се пропуски. Това се случва в деня, в който Комисията по ревизия в Народното събрание търсеше причините за дефицита на електроенергия, вследствие на който цените на тока достигнаха  непознати до този момент висоти, а бизнесът е в колапс, заради понесените загуби.

 Ето какво още пише в отвореното писмо, изпратено до: президента на Република България – г-н Румен Радев, председателя на Министерски съвет – г-н Стефан Янев, министъра на енергетиката – г-н Андрей Живков, министъра на околната среда и водите – г-н Асен Личев и други отговорни български институции, национално представителните работодателски и синдикалните организации:

  Уважаеми госпожи и господа,

 Обръщаме се към Вас от името на ръководството на „ТЕЦ Бобов дол” АД и неговите над 850 служители , за да направим Ваше достояние следния случай, който може да доведе до значителен дефицит на електрическа енергия в страната и да постави пред нови изпитания българската енергийна система и  сигурност.

 При проверка от РИОСВ – София на 29.07.2021г. на „ТЕЦ Бобов дол“ АД е издадено предписание със срок за изпълнение до 30.08.2021г. за уплътняване на газоходите на котли с номера 1 и 2 и отстраняване на пропуски от корпуса на изпускащото устройство на СОИ 1. На 17.08.2021г. отново РИОСВ-София депозираха в нашето деловодство ПАМ РД-03/16.08.2021г. за спиране на котли 1 и 2, заповед, която бе обжалвана от нас.

 На 23.08.2021г. в писмо с наш изх.№ РД-01-1950/23.08.21г. до РИОСВ-София ги информирахме за предсрочно изпълнение на предписанията отразени в гореописаните протоколи и ПАМ.

 Днес, 24.08.2021  при инициирана от „ТЕЦ Бобов дол“ АД проверка с искане РИОСВ – София да са уверени, че всички предписания са напълно изпълнени, въпреки констатациите от контролния орган, че всичко е изпълнено и отстранено, отново се настоява от представителите на институцията, след проведен телефонен разговор с ръководството на МОСВ и дадени инструкции по телефона, котли с номера 1 и 2 да бъдат запечатани.

 Във връзка с гореизложеното Ви съобщаваме, че действията, предприети от страна на РИОСВ-София спрямо нас, са грубо нарушение на собствените им предписания и незачитане на посочените от тях срокове, което силно навежда на мисълта, че в това си искане има и друг, нездрав, корупционен умисъл.

 Неплануваното спиране на котлоагрегати в централата ще доведе до извеждането на 250мВт от енергийната система и закупуването им от сегмент „Ден напред“ на БНЕБ. Сумарният ефект от 500 мВт/ч ще доведе до сериозно покачване на цените на електроенергията. Този шок ще бъде поет, както от българския бизнес, така и от българските граждани.

24.08.2021г.                                      С уважение:

С. Големо село                                 /Изпълнителен директор инж. Любомир Спасов /