Община Трън обяви конкурс за директор на Центъра за обществена подкрепа

Община Трън обяви конкурс за директор на Центъра за обществена подкрепа

Община Трън обяви конкурс за длъжността „директор на Центъра за обществена подкрепа” в Трън. Изискването е кандидатите да имат висше образование по специалност: „социален мениджмънт, социални дейности, социална педагогика, психология, икономика или социология”.  Образователно-квалификационната степен  може да бъде „бакалавър“.

Другото важно изискване към кандидатите е да имат  минимум 2 години професионален опит в управлението на хора и финанси. За предимство ще се счита предишна ръководна позиция, както и работа по проекти в социалната сфера.  Важно изискване към кандидатите е да имат специални знания и умения: компютърна грамотност/ WORD, EXCEL,INTERNET и  др./

Задълженията на директора на ЦОП включват: Ръководи, контролира и координира работата в Център за обществена подкрепа в Трън; Възлага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на ЦОП; Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност ЦОП нейното планиране, реализиране, вътрешно мониториране, финансово управление, оценяване и отчитане; Организира предоставянето на заложените комплексни услуги и следи за тяхното качество; Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността и воденето н задължителната документация, свързана с всеки потребител.

Кандидатите за длъжността трябва да изработят и защитят концепция за дейността и развитието на „Център за обществена подкрепа” в община Трън, за период от три години (подробно разработена първата година). Тя трябва да се представи  в 4 (за всеки член на комисията) екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от 10 страници. Концепцията трябва да съдържа : определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на центъра, пътищата за постигането им; приложимост на идеите и вижданията за развитие на центъра;  етапи за реализация на концепцията.

Вторият етап от конкурса е събеседване с кандидатите.

В рамките на един месец от публикуването на обявата, кандидатите трябва да представят в деловодството на Община Трън, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа необходимите документи,  които са посочени в обявлението за конкурса, което е публикувано на електронната страница на Община Трън. Подробности за конкурса желаещите могат да получат в община Трън.