Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Със свое постановление Министерският съвет измени и допълни Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Промените целят да се гарантира устойчивото стопанисване и защита на гургулицата в Република България. По този начин се следват мерките, заложени в Международния план за защита на този вид дивеч, като се отчита особеното значение на страната ни за популацията на гургулица.

Измененията в максимална степен ще допринесат за постигане на целите на плана, без да се засягат интересите на ловците. Предвидено е ловът на този вид да е допустим през съботните дни и дните на официални празници, като максималният брой за ден да е 8 броя, като до настоящия момент е бил 10 броя. По линия на организирания ловен туризъм максималния брой за ден да е 24 броя, като до настоящия момент е бил 30 броя.