12 проекта за реконструкция на улична мрежа по ПРСР 2014-2020 г. продължават на следващ етап

12 проекта за реконструкция на улична мрежа по ПРСР 2014-2020 г. продължават на следващ етап

ДФ „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 14 проекта, подадени по процедура чрез подбор по подмярка 7.2. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020.

Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата  е увеличен на 148 261 326,08 лв. Той е достатъчен да бъдат оценени проектните предложения, получили минимум 23 точки включително.

12 проекта преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка, а 2 проекта не се допускат. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап.

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ще изпрати предложенията за отказ до кандидатите чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост.

След приключване на етап – техническа и финансова оценка, кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране ще получат уведомителни писма и ще бъдат поканени за подписване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-7.001 – Улици по подмярка 7.2. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ от ПРСР 2014-2020.