Общинският съвет в Трън разреши да се завиши броя на децата в ДГ”Ален мак”

Общинският съвет в Трън разреши да се завиши броя на децата в ДГ”Ален мак”

Местните законотворци в Трън разрешиха да бъде завишен приемът на децата в групите в ДГ”Ален мак” над максималния брой деца по приложение по реда на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с до 3 деца. Така вместо разрешените 23, децата в детската градина в пограничния град през учебната 2021/2022 г ще бъдат 26.

По информация на кметът на община Трън Цветислава Цветкова, в Община Трън е постъпило писмо от директора на ДГ,,Ален мак“ гр. Трън. В него се иска да бъде дадено  разрешение за приемане на деца над определения норматив в групите.

„Мотивите на директорката на детската градина са няколко. Първият е големият брой подадени заявления за учебната 2021/2022г., проявеният интерес и желание от страна на родителите към услугата, която предлага детската градина, поради тяхната трудова заетост, би оставило незаписани деца . Другият важен мотив е, че детската градина разполага с много добра материална осигуреност за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата, достатъчна площ и леглова база, гарантираща сигурността и безопасността им. И не на последно място е аргументът, че завишеният брой списъчен състав на децата няма да се отрази върху качеството на възпитателно – образователния процес, тъй като детската градина разполага с достатъчен и добре квалифициран човешки ресурс, технически средства и дидактичен материал. Общинските съветници проявиха разбиране, че обхващането на децата в детска градина и важно както за родителите им, така също и за общината”, поясни Цветкова.