РДПБЗН – Перник апелира за повишен риск от пожари!

РДПБЗН – Перник апелира за повишен риск от пожари!

Настъпилото засушаване и трайно повишаване на температурите, съчетано с изсъхналата растителност и бурните ветрове на моменти , бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви и в земеделските земи. От началото на месеца до момента огнеборците от региона са реагирали на 49 сигнала за произшествия. От тях 12 пожара с материални загуби, 22 в сухи треви и отпадъци, една техническа помощ, едно дежурство, 3 лъжливи повиквания и 10 помощи на други РСПБЗН. Основните причини да пожарите са небрежност при боравене с открит огън. Унищожени са 244 дка иглолистни гори, 88 дка широколистни, 1345 дка смесени гори, 3 леки автомобила, 2 фургона, 26 кошери, 20 овошки и 4 къщи.

Необходимо е стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност, което ще доведе до опазване живата и здравето на хората и минимални материални щети.

Напомняме основните правила за пожарна безопасност през пожароопасния летен сезон:

* Не изхвърляйте незагасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.

* Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите и селскостопанските имоти, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

* Не палете огън в гората освен на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки – /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

* Не  изхвърляйте стъклени бутилки на открито – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

* Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър, който може да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.

* Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.

* Паленето на стърнища е забранено със закон.

* Паленето на огън за приготвяне на зимнина да се извършва на безопасно разстояние от жилищни сгради, помощни постройки, горими огради, МПС и сухи треви и храсти, като огънят не трябва да се оставя без наблюдение и след ползване да се загаси с вода и/или пръст. Осигурете наблюдение на мястото поне 1 час след погасяване на огъня.

* Не палете огън при никакъв повод, когато са обявени кодове за опасност от високи температури и екстремални нива на индекса на пожароопасност.

* За недопускане самозапалване на прясно сено е необходимо то да се складира на малки купи само след като изсъхне напълно.

При възникване на пожар:

* Необходимо е бързо да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение. Незабавно съобщете за пожара на тел. 112.

* При опасност от усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

* Ако запалването е в начална фаза, може да потушите пожара с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

* Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.