Приеха изменение на границите на 44 защитени зони от мрежата „Натура 2000“

Приеха изменение на границите на 44 защитени зони от мрежата „Натура 2000“

 Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С приетите изменения се прецизират границите на 44 защитени зони за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000“, след извършен анализ за уточняване на границите на всички необявени към момента защитени зони за местообитанията спрямо местоположението на предмета на опазване в тях. Тези промени се налагат защото при първоначалното определяне на границите на зоните не е имало възможност за използване на точни кадастрални данни (М 1 :5 000) и са ползвани други източници, със значително по-малка точност в рамките на изисквания от ЕК мащаб (М 1: 100 000). По този начин са отстранени неточности на базата на най­добрата налична към момента информация, което да позволи тяхното обявяване в адекватен на целите на Директивата за местообитанията обхват.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията ще се увеличи с 0,003% от националната територия.