МОСВ спря скандалния ВЕЦ „Пчелина“

МОСВ спря скандалния ВЕЦ „Пчелина“

Зам. министърът на околната среда и водите Петър Димитров спря дейността на скандалния ВЕЦ „Пчелина”, изменяйки разрешения лимит за ползване на водата от 89 890 000 куб.м годишно на 0 кубика.

Срокът, за който важи забраната, е „до монтиране на затворни устройства на отворите на водовземната кула за напояване, което ще направи възможно водовземане от различни хоризонти на водохранилището или проектиране и монтиране на сифон, който да осигурява екологични води от най-горния слой на язовира, когато водното ниво е под преливен ръб”.

Спирането на водната централа, която е на съпруга и брата на бившия екоминистър от кабинета „Сакскобургготски“ Фатме Илияз, бе посрещнато с огромно задоволство от риболовен клуб „Балканка”, който от 2016 г. води война със съоръжението, тровещо водите на река Струма. Министерството започна собствено разследване след многобройни сигнали на дружеството, а засиленият мониторинг през 2020 г., с който бе натоварена Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, напълно ги потвърди.

Според доклада на МОСВ фирмата, собственик на централата – „Пауър Туенти Туенти” ООД, така и не проявила желание да коментира установените факти, въпреки че получила официално запитване още през ноември миналата година.

Разрешителното, издадено на фирмата да произвежда електроенергия с лимит за ползваната вода от 89 890 000 куб.м при средна по влажност година, е до 31.12.2021 г., става ясно от доклада. В него разрешеният режим на водовземане е целогодишен, с изключение на периодите от маловодие и периода за размножаване на рибите, а задължението на собствениците на централата е да осигурят подаването на минимално водно количество от 0,541 куб.м/сек. след язовир „Пчелина”, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Струма. Наложен е и режим за равномерно преработване в денонощието на разрешените водни обеми за електропроизводство и задължение за монтиране на измервателни устройства за непрекъснато следене на протичащите водни количества в отводнителния канал след турбините. Поставено е и условие ВЕЦ-ът да работи само при обем на язовира над 53,7 млн. куб.м.

Направените измервания на Басейнова дирекция показват, че въпреки ограниченията работата на ВЕЦ „Пчелина” оказва значително негативно въздействие върху екологичното състояние на река Струма след яз. „Пчелина”.

Например отработените води от ВЕЦ-а, които постъпват от изпускател на едноименния язовир и се заустват в Струма, се оказват с много ниско съдържание на разтворен кислород – едва 1,93 милиграма на литър, което води до намаляване на наситеността с кислород на Струма с 30,8%, и то в дълъг участък на реката – чак до вливането на река Треклянска преди гр. Земен.

Дейността на МВЕЦ-а сериозно понижила самопречиствателната способност на реката и я поставила в невъзможност за обезвреждане на биогени и органични замърсители, лишавайки флората и фауната от необходимия кислород. Резултатът бил смразяваща воня на сероводород заради започналото интензивно протичане на процеси на гниене на органичната материя.

Заустваните отработени води от ВЕЦ „Пчелина” освен това се оказали с много високо съдържание на специфичния замърсител манган – близо 5 пъти над нормата, това също е в целия участък на Струма до гр. Земен. Особено високи нива са засечени на моста при с. Прибой. Манганът във водата повишава интензивността на фотосинтеза на водните растения, участва в метаболизма на азота, а високите му стойности в повърхностни води водят до нарушения в здравословното състояние и развитието на различни видове заболявания, се казва още в доклада на МОСВ.

За да се предотврати незабавно по-нататъшното замърсяване на Струма от ВЕЦ-а, зам. министър Димитров е разпоредил предварително изпълнение на решението си за спиране на ВЕЦ-а, ако собственикът му се възползва от правото си да го обжалва в Административен съд – София и вкара казуса в спиралата на съдебен спор.

Предварителното изпълнение се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защити важен държавен и обществен интерес, уточнил Димитров.

Заповедта му бе изпратена за сведение до управителя на фирмата Айнур Гошкелов, до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, „Напоителни системи” ЕАД, както и до пернишката община Ковачевци, където се намира МВЕЦ-ът. Ще бъде направена и първата проверка спряла ли е дейност централата.

Припомняме, че ВЕЦ „Пчелина“ е в центъра на скандали още от пускането си в експлоатация преди няколко години, когато започна усилено черпене на вода от едноименния язовир и засушаването му. От няколко години той непрекъснато търпи финансови санкции от Басейнова дирекция – за последно това стана миналата година, след като централата бе заловена да ползва водни обеми от яз. „Пчелина” извън графика, утвърден от бившия екоминистър Емил Димитров, който се наложи заради започналата в страната водна криза. За това собственикът на централата „Пауър Туенти Туенти“ ООД бе глобен едва 2000 лв./Struma.bg