ТПГ „Мария Кюри“ взе участие в кампания за популяризиране на дуалната система на обучение

ТПГ „Мария Кюри“ взе участие в кампания за популяризиране на дуалната система на обучение

ТПГ „Мария Кюри“ взе участие в информационна кампания за популяризиране на дуалната система на обучение пред родители и обществеността в гр. Банско в периода от 30 юли до 1 август 2021 г. Кампанията се проведе в изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“. Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността му е 36 месеца. Той стартира на 3 февруари 2020 г. и трябва да бъде финализиран на 31.10.2023 г.

„Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите”, поясни директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

В проекта са включени важни дейности като:  Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение; разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво; предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение; обучения на наставници в педагогически и методически умения; популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

В проекта са включени 9 800 ученици от 147 професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение, представители на предприятията, родители.