Утвърдиха Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България

Утвърдиха Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България

 Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г. Тя съдържа мерки, надграждащи постигнатите резултати в борбата с туберкулозата в страната и включва всеобхватни услуги по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа.

 Целите на Националната програма са намаляване на заболеваемостта от туберкулоза с 50% през 2025 г., в сравнение с 2015 г. и намаляване на смъртността от туберкулоза с 75% през 2025 г., в сравнение с 2015 г.

 Сред приоритетните области на програмата са осигуряване на висококачествени интегрирани грижи и превенция на туберкулоза в страната, своевременна диагностика и контрол на заболяването, използване на нови диагностични средства, интервенции, стратегии и въвеждане на иновации и др.

 Приемането на Националната програма със сигурност ще допринесе за ограничаване разпространението на туберкулоза в България и страната ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в превенцията и контрола на заболяването и Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на туберкулозата до 2030 г.