360 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

360 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

114 проверки по спазването на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирми на територията на област Перник извърши Дирекция „Инспекция по труда” през месец юни. От тях 32 са по искане въз основа на чл. 302/303 от КТ.  26 са свързани с контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения, 9 са по искане на работодатели, 13 са по изпълнението на действия във връзка с извънредното положение, 9 са по ПМС №55/30.03.2020 г./компенсациите  60:40/, 9 са по искане на работодатели по чл.62 ал.4 от КТ, 6 са по повод на постъпили искания и сигнали на граждани и други.

В резултат на извършените проверки през месец юни, трудовите инспектори са установили 360 нарушения на трудовото законодателство. Най-много- 232,  са тези, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 128 от нарушенията са свързани с трудовите правоотношения.

През миналия месец Инспекцията по труда е съставила 6 акта за установяване на административни нарушения. Най-много са нарушенията, свързани с нарушението на трудовите правоотношения-5, а едно за нарушаване на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът, който е направила Д”ИТ”-Перник за месец юни показва, че по време на проверките, трудовите инспектори са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство/ работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда/. Обект на внимание от страна на инспекторите са били сериозните нарушения, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Според Инспекцията по труда в Перник, в резултат на упражнения контрол, значително са намалели случаите на работа без трудов договор и ненавременното заплащане на трудовите възнаграждения.