Завършиха първите годишни одити по горска сертификация м ЮЗДП

Завършиха първите годишни одити по горска сертификация м ЮЗДП

Приключиха първите годишни одити по Националния стандарт на България за горска сертификация, свързан с устойчиво управление на горите в обхвата на двете големи групи от стопанства – Север и Юг в Югозападното държавно предприятие. Те бяха извършени от експерти на одиторските компании „Контрол Юниън“ и „Соил Асосиейшън Сертификейшън“ в общо 6 териториални поделения, които одиторите избраха. Проверени по документи и на терен бяха държавно ловно стопанство „Арамлиец” и държавните горски стопанства в Етрополе, Пирдоп и Елин Пелин, попадащи в Група Север.  В Група Юг одиторите избраха да проверят две държавни горски стопанства –  Катунци и Разлог.

 В края на одитите се очертаха общо пет по-големи несъответствия, като две от тях бяха с документални пропуски, а три – теренни. Теренните несъответствия са свързани предимно с дисциплината на ползване в горите и задължителното оборудване на работниците с лични предпазни средства. Множеството наранени дървета при извозването на дървесина, запазването на останала мъртва дървесина и биотопни дървета след сечта ще са сред основните предизвикателства, с които ЮЗДП трябва да се справи в близките месеци преди насрочването на двата извънредни одита в групите. С висока ангажираност и отговорност отново трябва да се подходи към фирмите за дърводобив, които имат задължението да оборудват работниците си с лични предпазни средства в съответствие с Правилата за безопасни и здравословни условия на труд в горските територии и изискванията на Националния стандарт на България за отговорно управление на горите.

 През месец юли приключи успешно и ре-сертификацията на Системата за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015, внедрена в ЮЗДП и всички 38 териториални поделения. Ре-сертификационният одит не откри сериозни несъответствия, но отбелязва няколко забележки, свързани с използването на средства за измерване в горите /по-конкретно висотомерите/, пропуски при попълване на регистрите за извършени проверки в стопанствата, както и неправилно разположен пожарогасител на място, което не отговаря на изискванията на българското законодателство.

 През следващите месеци предстои сериозна работа по отстраняване на всички констатирани пропуски с цел подобряване и надграждане на добрите практики, които ЮЗДП прилага при стопанисване и управление на държавния ресурс и най-вече балансираното съчетание между екологичните, социалните и икономическите функции, които предприятието изпълнява.