Няма опасност от запрашаване от сгуроотвал „7-ми септември”, „Топлофикация Перник” има готовност, при разрешение, веднага да стартира рекултивацията

Няма опасност от запрашаване от сгуроотвал „7-ми септември”, „Топлофикация Перник” има готовност, при разрешение, веднага да стартира рекултивацията

Живущи в кв.”Калкас” ни отправиха въпроси дали „Топлофикация Перник”   продължава да използва шламохранилище „7-ми септември” и как вървят дейностите по рекултивацията му. Затова потърсихме за коментар изпълнителния директор на дружеството Ясен Кацаров.

„На шламохранилище „7-ми септември” през последната година не се извършват никакви дейности по експлоатацията му от страна на „Топлофикация Перник”. Тази година, през месец май и юни, с почва бяха засипани всички открити участъци, от които при бурен вятър би могло да се вдигне прах и да се замърси въздуха в района. Останалата част от сгуроотвала е заета от естествена растителност- ракита, върби, шавар и дребни храсти. Докато засипвахме източната част от депото бяхме изградили  оросителна инсталация. Успоредно със засипването на почва, постепенно демонтирахме тази инсталация, тъй като имаше опасност да я унищожим при засипването със земна маса.. В момента сухите участъци от сгуроотвала са засипани с почва, а на останалата част има растителност. Към днешна дата има изготвен технически проект за рекултивация на сгуроотвала. Той е даден за съгласуване, одобрение или допълване в РС ПАБ. Получихме  от там положително становище, което сме изпратили в РЗИ-Перник за здравно становище. Изпратили сме проекта и в РИОСВ-София, където ни изискаха допълнителна информация в съответствие с Наредбата за оценка за въздействие върху околната среда. Допълнителната информация сме предоставили своевременно в екоинспекцията. Очакваме следващите стъпки, които ще предприеме РИОСВ София. Решението е на екоекспертите. В Наредбата за ОВОС са ясно и конкретно разписани изискванията в такива случаи. След като получим разрешение за строеж, имаме пълна готовност да започнем веднага реализирането на изготвения проект за рекултивацията на сгуроотвала. Оросителната инсталация, която беше изградена и работи един месец, докато извършвахме насипването на откритите участъци с почва,  е демонтирана и прибрана. Техниката ни е в наличност и при необходимост може да се транспортира и монтира за много кратко време”, поясни Ясен Кацаров.

Репортерската ни проверка на шламохранилище „7-ми септември” установи, че по-голяма част от откритите участъци са засипани с пръст, така че няма опасност фината прах при силен вятър да образува запрашаемост. Според специалисти, при някаква голяма буря, съпътствана с ураганен вятър, е възможно да се получи някакво завихряне на малките открити места между шавара или другата растителност, които са на площ от около 2 или 3 кв. м., което не може да предизвика голям проблем, както се получаваше преди време.