Една трета от площта на община Трън е защитена!

Една трета от площта на община Трън е защитена!

Землищата на 18 села в община Трън и и други 8 села в Кюстендилско вече попадат в защитена зона “Кървав камък”, която е обявена за такава от Министерство на околната среда и водите.

Заповедта за обявяване на новата защитена зона, която е с площ 176 870,291 декара, е обнародвана преди дни в “Държавен вестник”. На основание член 12, алинея 7 от Закона за биологичното разнообразие заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

Защитената зона е разположена в землищата на трънските села Бохова, Вукан, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Еловица, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Мрамор, Пенкьовци, Реяновци, Стайчовци, Шипковица и други 8 села в Кюстендилско. В нея вече са в сила редица забрани като: движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери и други.

Предмет на опазване в защитената зона са букови гори, дъбово-габърови гори, неблагоустроени пещери, европейски вълк, прилеп, бръмбар рогач, кафява мечка, пъстър пор, рис и други природни местообитания.

Различни площи в Трънско попадат в няколко вече обявени за защитени зони. Сред тях е и защитена зона “Руй” с площ от близо 174 хиляди декара, както и по-голямата част от зона “Любаш” с площ над 12 хиляди декара. Като сумираме площите със специален режим и сравним с общата площ на общината от 573 хиляди декара, оказва се, че човешката дейност е ограничена в значителна част от територията на община Трън.