Цифровите географски данни за Кампания 2021 са публикувани в Системата за електронни услуги на ДФ”Земеделие”

Цифровите географски данни за Кампания 2021 са публикувани в Системата за електронни услуги на ДФ”Земеделие”

     В Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“ са публикувани цифрови географски данни (shp. файлове) за заявените за подпомагане площи в рамките на Кампания 2021. Всички земеделски стопани, кандидатствали за директни плащания на площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените парцели и блокове на земеделски стопанства. Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. Генерирани са следните файлове, в проекция UTM zone 35N:  

   • PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели;

   • PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите;

• PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел;

• BZS_.shp – Геометрия на блоковете на земеделско стопанство;

• BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите;

• BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация – съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.

Припомняме че в СЕУ са налични и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по директни плащания (2021) на всеки фермер декларирал площи, които са достъпни в pdf формат.

За Кампания 2021 г. заявления подадоха 99 551 земеделски стопани, а чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) са подадени 2 273 заявления.

Припомняме, че от Кампания 2021 земеделските стопани не получават карти на хартиен носител като част от заявленията си. Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, раздел „Справки“, секция „Специфични справки по конкретни схеми“.