Община Перник с договор за поредния защитен проект

Община Перник с договор за поредния защитен проект

Зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев и зам.-министърът на образованието и науката Евгения Пеева връчиха договора за изпълнение на проект по мярка „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на зам.-кмета на Община Перник Стефан Кръстев. С проекта ще бъдат обхванати хора в тежко неравностойно положение и младежи, настанени в социални жилища, изградени с финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие“.

„Всеки един повод, който дава доказателство за взаимодействието между държавата, общините и всички отговорни институции на местно ниво за справяне с тежки социално-икономически проблеми, би трябвало да бъде отбелязван по подходящ начин“, подчерта зам.-министър Кръстев. Според него с реализацията на проектите се подава ръка на децата и семействата в уязвимо положение и ще им бъде даден шанс за едно по-добро бъдеще. Той определи като ключова реализацията на съвместни дейности между Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието и науката.

За социалното включване на хората в неравностойно положение, общините ще работят едновременно и с родителите, и с децата. Специално внимание ще бъде насочено към икономически неактивните участници, които ще получат професионално информиране и консултиране, психологическа подкрепа и достъп до обучения за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност. Наетите по проектите трудови медиатори и психолози ще подпомагат безработните да се включат в стаж или чиракуване и ще ги стимулират да потърсят и започнат работа.

Допълнителни усилия ще бъдат насочени към децата, които са отпаднали или има опасност да отпаднат от образователния процес . За тях ще бъдат организирани занимания, ще се подобри достъпът до образователна среда и ще бъде осигурена психологическа подкрепа. Ще се работи и с родителите, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или училище. Учениците ще имат достъп до кариерно консултиране и професионално ориентиране.

Проекти са защитени и от общините Стара Загора, Бургас, Ловеч и Пловдив.