Одобрени са над 12 милиона лева за обезщетения на учители и непедагогически специалисти

Одобрени са над 12 милиона лева за обезщетения на учители и непедагогически специалисти

 Правителството одобри допълнителни 12 381 560 лв. за изплащане на  обезщетения на 1 370 педагогически и 946 непедагогически специалисти за месеците от януари до април 2021 г. Средствата се предоставят за дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Обезщетенията се изплащат на различни основания – поради намаляване на числеността на персонала, при прекратяване на трудови правоотношения или при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

 Отделно с 203 222 лв. ще бъдат финансирани четири общини – Троян, Цар Калоян, Смядово и Свищов. Средствата покриват разходите по включване на четиригодишните деца в задължителното предучилищно образование.

 До момента правителството е одобрило финансиране за 52 общини, които създадоха условия за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка и за децата на четири години. Осигуряването на обучение и социализация в ранна детска възраст е от съществено значение за развитието на ключовите компетенции у децата.