Община Перник стартира реализирането на още един голям проект

Община Перник стартира реализирането на още един голям проект

Община Перник стартира изпълнението на дейности по реализиране на Проект BG05M9OP001-2.019-0029-С01“Предоставяне на услугата  “Наблюдавано жилище” в гр. Перник” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1.

Общата стойност на проекта възлиза на 208 197.63 лв., от които176 967.99лв.(85%) от Европейския социален фонд на Европейския съюз и 31 229.64 лв. (15%) Национално финансиране.

Периодът за изпълнение на проекта е от 01.07.2021 г. до 31.12.2023 г.

Предоставянето на услугата „Наблюдавано жилище“ ще подкрепи младежите от 18 до 21 г., напускащи специализирани институции, преходни жилища, центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи, в.т. деца и младежи с увреждания, както и лица в риск от общността, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа в предизвикателството да започнат да водят самостоятелен начин на живот. За рисковите групи е необходимо осигуряване на среда, близка до семейната, целяща повишаване качеството на живот, преодоляване на социалната изолация и оказване на подкрепа за развитие на потенциала на всеки потребител. Нуждите на младежите изискват предоставяне на набор от услуги и грижи, чрез които да имат възможността да упражнят правото си на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, лични и социални отношения и др. За целта ще бъде нает квалифициран персонал, който ще оказва съдействие на лицата за поддържане на връзките им с роднини и близки, ще прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи, ще съдейства за продължаване на образованието им, тяхното професионално ориентиране и включване в пазара на труда.

Чрез разкриването на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ ще бъдат постигнати следните цели:

• Осигуряване на среда, близка до семейната, целяща повишаване качеството на живот, преодоляване на социалната изолация и оказване на подкрепа за развитие на потенциала на всеки потребител, зачитайки достойнството на личността и индивидуалните потребности;

• Създаване на нова форма на резидентна услуга с прилагане на индивидуален подход към нуждите на всяко дете/младеж;

• Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга при прехода към пълноценен и самостоятелен начин на живот;

• Принос към процеса за деинституционализация и закриване на всички ДДЛРГ и ДМСГД в страната.

 При предоставянето на социалната услуга ще бъдат следвани основните принципи:

 • доброволност за ползване на социалната услуга;

 • зачитане и уважение на личността на потребителите;

 • зачитане правото на мнение по въпроси касаещи интересите на потребителите.

 В продължение на постигнатите резултати чрез осигурената инфраструктурна среда по ОПРР, изпълнението на настоящото проектно предложение ще гарантира социалното включване, равния достъп и защитата на младежите, настанени в институции и младежите в риск от общността чрез реализиране на заложените дейности по подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група в новоразкритата услуга от резидентен тип „Наблюдавано жилище“ и предоставянето на самата услуга от квалифициран и компетентен персонал. По този начин освен целите на проекта, на местно ниво ще бъде изпълнена и целта на процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 и най-вече специфична цел 3 към ИП 3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността“ на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.