Национално изследване по отношение на насилието провежда Фондация „П.У.Л.С.“

Национално изследване по отношение на насилието провежда Фондация „П.У.Л.С.“

Темата за домашното насилие и насилието, основано на пола, както и за практиките на институции и организации за реакция в такива случаи перидоично е на фокус в общественото внимание.

През 2019 г. Фондация „П.У.Л.С.“ старитра мащабен проект, който си поставя за цел да се направи оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието, основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване от съответните заинтересовани страни, в насока политическо и социално развитие.  До този момент в България не съществува подобен мониторингов обзор, както и достатъчно надеждни и валидни инструменти, измерващи както прилаганите политики, така и институционалните практики. В този смисъл, проектното предложение адресира конкретно специфична цел, насочена към целенасоченото и системно оценяване на ефекта на публични политики и институционални практики за предотвратяване на насилието по полов признак.

В процес на пилотиране е мониторингова методология за оценка на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието по полов признак в България. Като част от разработването на тази методология, в момента се провежда първата в България “Оценка и мониторинг на политическата, правната и Институционална рамка в България”. Задачата е не само да се тества методология, която да бъде стабилно инсталирана, но и създаване на препоръки за подобряване на политиките във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола, както и за провеждане на периодичен мониторинг на тези политики от страна на заинтересуваните страни за в бъдеще.

Изследването включва и провеждане на фокус групи в десет града в страната- София, Перник, Видин, Русе, Кърджали, Велико Търново, Варна, Бургас, Пазарджик и Благоевград, на което участие ще вземат представители на областна управа, община полиция, социални служби, болници, съд, прокуратура, РУО, НПО и др. Цел на фокус групите е изследване на регионалните процедури за оказане на подкрепа на лица и деца пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола и какво би могло да се оптимизира.