ОДМВР- Перник предприема необходимите мерки за издаване на лични документи на граждани с изтичащ срок на валидност през 2021 година

ОДМВР- Перник предприема необходимите мерки за издаване на лични документи на граждани с изтичащ срок на валидност през 2021 година

 Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г., с оглед предотвратяване на появата на напрежение в административното обслужване при издаване на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 г., ОД на МВР Перник  напомня на гражданите, че заявления за издаване на лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение на гражданите има възможност заявления за лична карта и/или паспорт да се подават във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“ (БДС), на територията на Областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено „БДС“ на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

   Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците) се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.

 Притежателите на валиден електронен подпис могат да подменят личната си карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да подадат документи онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията на услугата по електронен път.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на нейната валидност. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 лв. до 150 лв.

   Работното време на сектор „БДС“ при ОДМВР – Перник е от 8, 30 до 17, 30 ч. без обедна почивка. Прави се единично прекъсване на работа в интервалите 10,30 – 10,45 ч. и 15,00 – 15,15 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки. В районните управления, звената „БДС“ са с работно време от 8, 30 до 17, 30 ч. с един час обедна почивка – от 12,00 до 13,00 ч.