125 000 балкански пъстърви ще зариби ЮЗДП в три реки

125 000 балкански пъстърви ще зариби ЮЗДП в три реки

 Общо 124 500 балкански пъстърви ще бъдат разселени тази година в горните течения на реките Искър, Струма, Места, Вит и по-големите им притоци, попадащи в обхвата на Югозападното държавно предприятие. Ежегодната кампания е насочена към опазване на биологичното разнообразие и подпомагане на естественото възпроизводство на балканската пъстърва като местен вид чрез зарибяване. Близо 25 000 лева е предвидения финансов ресурс за закупуване на малките рибки, които са от 1 до 2 грама. Те най-бързо се приспособяват към дивата среда и способностите им да оцелеят са най-големи.

Тази година зарибяването ще се извърши в периода 15-18 юни в 20 териториални поделения на ЮЗДП. Това са държавните ловни стопанства „Витошко-Студена”, „Дикчан” и „Осогово” и държавните горски стопанства в Белица, Белово, Благоевград, Гърмен, Добринище, Елешница, Елин Пелин, Катунци, Кресна, Кюстендил, Петрич, Рилски манастир, Сандански, Симитли, Струмяни, Тетевен и Якоруда.

Зарибителният материал от балканска пъстърва е произведен в рибовъдно стопанство „Тошков чарк” в Родопите. Той се транспортира  в найлонови чували с кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат и документ за произход. Преди да бъдат пуснати във водата, рибките се темперират, за да се приспособят към смяната на температурата на водата и да не изпаднат в шок и да измрат.

В Перник зарибяването ще стане в горното течение на река Струма, над Чуйпетлово, където риболовът е забранен целогодишно. Това ще помогне на малките рибки не само да се приспособят към естествената си среда, но и да оцелеят и се размножават.