356 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за един месец

356 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за един месец

  84 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията на територията на област Перник е извършила Дирекция „Инспекция по труда” през месец май. От тях 11 са по свързани с контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на установени нарушения. 10 са по искане по чл. 302 и 303 от КТ, 7 са по повод постъпили сигнали и жалби от граждани и институции, 6 са по искане по чл. 327 от КТ, 4 са по инициатива на МВР, 1 е за разследване на злополуки и други.

В резултат на извършените проверки от трудовите инспектори през месец май, са установени 356 нарушения на трудовото законодателство. От тях 134 са на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 72 от нарушенията са по безопасност на работното оборудване и технологии и 20 са свързани с трудовите правоотношения и хигиената на труда.

 През месец май трудовите инспектори са съставили 4 акта за установяване на административни нарушения.  От тях 2 са свързани с нарушения, регламентиращи трудовите правоотношения и 2 за нарушения на нормите осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд-2.

Анализът, който прави Д”ИТ”-Перник за месец май показва, че по време на проверките, инспекторите са обърнали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. В това число влизат: работа без писмен трудов договор, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, навременно заплащане на трудовите възнаграждения. Обект на внимание от страна на трудовите инспектори са били сериозните нарушения свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите. В резултат на контролът, упражнява от Инспекцията по труда в Перник, в региона са намалели значително нарушенията, свързани с липса на трудови договори, ненавременното заплащане на трудовите възнаграждения, полагане на извънреден труд.