КЕВР определи цената на топлоенергията, произведена от „Топлофикация Перник” да поскъпне с 10.2%

КЕВР определи цената на топлоенергията, произведена от „Топлофикация Перник” да поскъпне с 10.2%

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/определи от новия регулаторен период, който започва от 1.07.2021 г., цената на произвежданата от „Топлофикация Перник” топлоенергия да се увеличи с 10.2%. Новата цена влиза в сила от 1 юли 2021 г.
По тази причина потърсихме изпълнителния директор на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров, да коментира кои са причините, които са наложили поскъпването на топлоенергията.
„Знаете, че „Топлофикация Перник” съумяваше доста време да поддържа едни от най-ниските цени на топлинната енергия и да предлага на лоялните си клиенти редица отстъпки.  Практиката на предлагане на отстъпки за лоялни клиенти  ще продължим и през новия регулаторен период.  И друг път сме коментирали, че централите като нашата, които ползват като основно гориво въглища, на базата на европейска директива, са принудени да купуват въглеродни емисии. Това се налага, поради обстоятелството, че при изгарянето на въглищата в атмосферата се отделят парникови газове. По този начин Европейският съюз принуждават тези централи да преминат на алтернативно гориво, с цел да се намалят вредните емисии в атмосферата”, поясни Ясен Кацаров.
 На въпроса- как се формира крайната цена на топлоенергията, той заяви: ”Цената на топлинната енергия се формира основно от разходи за гориво- въглища, разходи за закупуването на емисии на парникови газове и разходи за природен газ. Най-високата цена- около 2/3,  се пада на цената на емисиите. За изтеклия регулаторен период- 1.07.2020 г- 1.07.2021 г.,  цената на емисиите скочи  почти двойно. През миналата
година КЕВР определи цената на емисиите за 32 евро за тон и на тази база определи каква да е крайната цена на произведената топлоенергия. Към днешна дата цената на емисиите достигна 53 евро, което е почти двойно. Основната причина за поисканото от нас увеличение на цената на топлинната енергия е заради поскъпването на емисиите на парникови газове, а не на горивата”.
На въпроса- каква е алтернативата пред дружеството, за да предлага поносима за клиентите си цена на топлинната енергия,  Ясен Кацаров поясни: ”Тенденцията, която се наблюдава напоследък е цената на парниковите емисии да расте нагоре и то с бързи темпове. Това е с цел, както вече обясних, да бъдат принудени топлоцентралите, които ползват за гориво въглища, да преминат на алтернативно. Искам да поясня, че при ползването на природен газ, също се купуват парникови емисии, но по-малко, отколкото при ползването на въглища. В замяна на това обаче, цената на синьото гориво на международния пазар непрекъснато се увеличава. И тъй като България внася природен газ, то ние сме зависими от цената на това гориво на международния пазар. Затова колеги от топлофикационния сектор, които работят само с природен газ,  поискаха по-голямо увеличение на цената на топлоенергията. В европейската директива са посочени възобновяемите енергоизточници,  за които не е задължително купуването на емисии. Един от тях е биомасата. При нея не се дължат разходи за закупуването на парникови газове, тъй като биомасата е възобновяем енергиен ресурс. Ако успеем да използваме поне 50% биомаса като гориво, няма да сме толкова зависими от международната цена на природния газ, която да се отразява негативно върху формирането на крайната цена на произведената от нашето дружество топлоенергия.  При това положение ще бъдем принудени да купуваме емисии само за тази част от топлоенергията, която е произведена от  използването на въглища”.