Пчеларите подават заявления за плащане от 1 юни

Пчеларите подават заявления за плащане от 1 юни

 Всички бенефициенти, сключили договор с ДФ „Земеделие“ по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП), от прием 2021 г., могат да подават заявления за плащане от 1 юни 2021 г.

 Отчитането на дейностите, насочени към сдружения, групи и организации на производители на пчелен мед, ще се извършва в централно управление на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, ул. „Гусла“ № 3.

 По всички останали мерки, заявления за плащане се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

 За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.

 Кандидатите могат да изтеглят образец на заявлението за плащане от интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 Припомняме, че по Националната програма по пчеларство за 2021 г. са одобрени 1 952 кандидати за подпомагане, като заявената финансова помощ е в размер на 8 052 644 лв.