В ОД на МВР в Перник приемат документи за приема в Академията на МВР

В ОД на МВР в Перник приемат документи за приема в Академията на МВР

Академията на Министерството на вътрешните работи приема документи на желаещите да се обучават във висшето учебно заведение. Изготвени са брошури, които съдържат пълна информация за възможностите за обучение, условията и реда за кандидатстване и всичко, касаещо кандидатите.

За Пернишка област документите се подават в сектор „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Перник, където всеки може да получи пълна информация.

Крайният срок за подаване на документи е 3 юни 2021 г.

Специалностите в Академията са: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Гранична полиция, Защита на националната сигурност, Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред, Психологично подпомагане на оперативно – издирвателната дейност, Публична администрация,

Пожарна и аварийна безопасност,

Два са факултетите в Академията на МВР. Факултет „Полиция“ подготвя държавни служители с висше образование за специализираните полицейски структури, както и за дирекциите от общата и специализираната администрации на МВР и Специализирания отряд за борба с тероризма.

Във факултета се провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени:0

– „бакалавър“ – по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,  „Публична администрация“, „Гранична полиция“, „Корпоративна сигурност“;

– „магистър“ – по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Публична администрация“;

Факултетът има програмна акредитация за обучение за образователната и научна степен  „доктор“  по специалностите: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност); „Криминалистика“; „Криминология“; „Наказателно право“, „Наказателен процес“, „Психология на дейността“.

По време на обучението си курсантите получават солидна правна подготовка по дисциплините „Наказателно право“, „Наказателен процес“, „Административно право и процес“, „Полицейско право“, „Криминалистика“, „Криминология“ и др. Положените изпити по основните правни дисциплини се признават във всички юридически факултети в страната.

Във факултета се изучават и редица специални дисциплини, като: „Теория на оперативно-издирвателната дейност“, „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност“, „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност“, „Охрана на обществения ред“, „Контрол на пътното движение“, „Оперативно-бойна подготовка“, „Полицейска етика“, „Организация на полицейските системи“, „Управление на полицията“ и др.

 За цялостната професионална подготовка на обучаваните в този факултет се привличат водещи специалисти от практиката, както и преподаватели от други научни звена и висши училища, с които АМВР има договорни отношения.

В бакалавърската степен по специалността  „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ голямо внимание се отделя на изучаването на английски език в целия 4-годишен срок на обучение.

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ е носител на дългогодишна традиция в подготовката на инженерни кадри за нуждите на пожарната и аварийната безопасност в България. В него се обучават специалисти за придобиване на образователно-квалификационните степени:

– „бакалавър-инженер“ и „магистър-инженер“ – по специалностите „Пожарна и аварийна безопасност“ и „Кризисен мениджмънт“.

и за придобиване на образователната и научна степен

 – „доктор“ – по научните специалности: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“ и „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“.

По време на обучението си курсантите изучават фундаменталните инженерни дисциплини, както и специални в областта на пожарното дело. Широко са застъпени пожаро-приложният спорт, бойно-приложната и чуждоезиковата подготовка. Ежегодно курсантите от редовното обучение преминават едномесечен практически стаж в поделенията на МВР, което им позволява да приложат знанията си на практика.

Преподавателският състав на факултета се състои от висококвалифицирани специалисти по изучаваните дисциплини. Лекторският курс по всички учебни дисциплини се провежда от хабилитирани преподаватели – доценти и професори.