ТПГ „Мария Кюри“се сдоби с ново, съвременно оборудване

ТПГ „Мария Кюри“се сдоби с ново, съвременно оборудване

ТПГ „Мария Кюри“ в  Перник се сдоби с ново оборудване, инструменти и материали по  Проект BG05M2OP001-2.014-0001″Подкрепа за дуалната система на обучение“. Проектът е финансиран по Оперативна програма “ Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз,  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

„Това оборудване ще допринесе за повишаване на качеството на образованието и ще помогне на учениците в учебния процес, при  усвояването на нови знания. Новото съвременно оборудване ще мотивира креативното мислене на учениците от гимназията и ще им предостави нов поглед във вижданията и новите технологии”, заяви директорът на ТПГ „М. Кюри” инж. Цветелина Миланова.