С пресконференция стартира проектът „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“

С пресконференция стартира проектът „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“

С встъпителна пресконференция, която се проведе на 28.04.2021 г., в залата на Общинския младежки дом в Перник,  беше даден стартът на проект „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“. Той се изпълнява от Асоциацията на младите психолози в България-  Варна и фондация „Отворени врати”- Перник. Основната цел на проекта е: Насърчаване и разработване на алтернативни методи за разрешаване на правни спорове. Той се изпълнява по оперативна програма „Добро управление“ . Проектът е с продължителност 15 месеца от бенефициента и партньора и е на стойност е 86 510,81 лв. От тях 85% (73 534,19 лв.) са осигурени от Европейския социален фонд, а останалите 15% (12 976,62 лв.) са национално финансиране. Специфичните цели, които той си поставя са:Насърчаване на арбитражни производства като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове. Подобряване на ефективността на арбитражните производства в съответствие с добрите практики в Европа и по света. Арбитражно производство в полза на администрацията на съдебната власт. На пресконференцията присъстваха представители на местни и регионални медии.

Председателят на фондация „Отворени врати”- Перник,  инж. Ирена Георгиева, представи пред присъстващите целите и задачите на проекта и очаквания ефект от неговото реализиране. „ Основната цел на проекта е насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове.

 Най-важните задачи, които си поставя той са:

1. Популяризиране на арбитражното производство, като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове;

2. Подобряване на ефективността на арбитражното производство в съответствие с добрите практики в европейски и световен мащаб;

3. Арбитражното производство в полза на администрирането на съдебната система.

В рамките на проекта са заложени няколко основни дейности:

1. Анкетно проучване и анализ

2. Анализ за международен арбитраж

3. Провеждане на конференция със заинтересованите страни на тема „Арбитражните производства“

4. Информационни кампании – 10 срещи

5. Информация и публичност

В рамките на проекта ще бъде извършено експертно проучване и анализ на съдебната практика по дела за отмяна, изпълнение и обявяване на нищожност на арбитражни решения. Решенията на съдилищата ще бъдат подбрани според насочеността им със задачата на анализа – да се установят пропуски в арбитражните производства, които водят до отмяна, недопускане до изпълнение или нищожност на арбитражни решения.  Ще бъде направено сравнително проучване на чуждестранни добри практики за ефективни арбитражни производства. Ще бъде подготвена и проведена еднодневна кръгла маса в Перник, която ще привлече участието на различни представители на целевите групи, заинтересовани от развитието на арбитража, като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове. Ще бъдат организирани информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ сред гражданите; за алтернативните методи за решаване на правни спорове и техники за медиация и арбитраж и други. Ще бъдат проведени 10 информационни срещи”, поясни Ирина Георгиева.

 Тя поясни, че очакваните резултати от реализирането на проекта. В резултат на извършеното задълбочено проучване ще бъде изготвен анализ. Той ще бъде публикуван на електронните страници на партньорите по проекта и ще се разпространи сред представители на целевите групи. След извършването на проучване ще бъде изготвен анализ на чуждестранни добри практики за ефективни арбитражни производства.Той ще се публикува на електронните страници на партньорите по проекта и ще се разпространи сред представители на целевите групи. Ще бъде проведена еднодневна конференция със заинтересованите страни и 10 информационни срещи и други.

Петя Събева- председател на Управителния съвет на Сдружение на младите психолози в България  от Варна представи дейността на сдружението. То е организация с нестопанска цел, предназначена да помага на млади хора и бъдещи специалисти в социалната, образователната и здравната сфери. Участва активно в подготовката на Европейската младежка конференция за стратегията за младежта през 2020 г. и срещата на ГД през октомври от 02 до 04.2010 г. в Льовен, Белгия и съдейства за създаването на Национален младежки форум 11-14.03.2010 г. в партньорство с Европейската младеж форум. Организацията осигурява индивидуално и групово психологическо консултиране и психотерапия за лица от всички възрасти и житейски ситуации. Организира обучителни програми, семинари, курсове, лекции и обучения, предоставяме експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот. „Работим по проекти за успешна интеграция на деца, младежи и възрастни, включително от групи в неравностойно положение – например мигранти от различен произход, роми, хора с увреждания и безработни чрез различни методи като социални грижи, здравеопазване, образование, кариерно развитие , психологическо и социално консултиране и много други. Ние предлагаме експертна и методическа помощ и персонализирани обучения в различни области на обществения живот, където психологията има своето място – социална работа, образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика и др.”, заяви Събева.

.Асоциация на младите психолози в България реализира редица проекти и дейности, свързани с училищното образование, личностното и професионално развитие, социалното включване и интеграция на етническите малцинства, мигрантите и други групи в неравностойно положение, като хора с увреждания и безработни и др.