Регионът се топи! Близо 3000 души са починали в Пернишко през 2020-та

Регионът се топи! Близо 3000 души са починали в Пернишко през 2020-та

През 2020 година нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 755 души. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с 304. Коефициентът на обща смъртност в област Перник е 23 ‰, при 18 ‰ общо за страната, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Смъртността сред мъжете (26 ‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (20,2 ‰).

През 2020 година продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население.

Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (35,7 ‰) отколкото в градовете (19,6 ‰). Стойността на показателя за преждевременна смъртност през 2020 година се понижава в сравнение с предходната година с 0,4 процентни пункта и достига 20,2 %.

В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 13,3 % от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 25,9 %.

През 2020 година в областта са починали деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5,0 на 1 000 живородени деца, при 5,1 ‰ средно за страната.

През 2019 година коефициентът на детска смъртност в областта е бил 9,2 ‰.