Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

 Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

 Повод за препоръката са жалби на граждани – собственици на имоти в с. Рударци, според които тази такса е определена несправедливо, предвид лошото състояние на улиците и липсата на реално предоставяне на услугата по събиране и извозване на отпадъците.

Те посочват конкретни улици, които нямат асфалтово покритие и тротоари. Твърдят, че такава е ул. „Марица“, на която никога не е имало съдове за събиране на битовите отпадъци, включително и към настоящия момент.

Гражданите протестират срещу повишаването на размера на таксата за имоти в района, след като не е налице промяна в качеството и вида на предоставяните услуги.

В жалбата си пишат, че редовно заплащат такса за битови отпадъци и многократно са се обръщали към кмета на с. Рударци с искане за асфалтиране на посочената улица, но са били информирани, че населеното място не разполага с необходимия за това финансов ресурс, който може да бъде предоставен само от Община Перник.

Проверка на омбудсмана установява, че с Решение № 374 от 18 декември 2020 г. на Общински съвет-Перник, таксата за битови отпадъци за 2021 г. за жилищни и вилни имоти на граждани във всички села на територията на общината е определена в размер на 19,06 промила върху данъчната оценка на имотите, от които 18,05 промила са за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. За сравнение, за 2020 г. общият размер на таксата за посочените населени места е 2,25 промила.

„По повод жалбата намирам за необходимо да посоча, че съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Перник, кметът на общината отговаря за осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др., и осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лицата по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и /или обезвреждане“, пише омбудсманът.

 Доц. Ковачева отбелязва още, че реалното извършване от общината на услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е основна предпоставка за дължимостта на таксата за битови отпадъци. В този смисъл е и съществуващата съдебна практика.

Затова омбудсманът пита кмета и председателя на Общински съвет – Перник съобразен ли е размерът на таксата с реалните разходи по предоставянето на услугите по чл. 62 от ЗМДТ в съответните населени места.

„В описаната ситуация собствениците на имоти на ул. „Марица“ реално не получават услугата сметосъбиране и сметоизвозване, за която заплащат такса в размер на 18,05 промила, което е недопустимо.Смятам за важно да допълня, че общинската администрация има ясни отговорности по създаването и поддържането на благоприятна, достъпна и безопасна селищна среда, в т.ч. и за изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища и техническата и инженерна инфраструктура към тях“, категорична е Диана Ковачева.

Тя настоява да бъде осигурен необходимият брой съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно нуждите на живеещите, както и да бъде потърсена възможност за осигуряване на средства за асфалтиране на ул. „Марица“.