Ученици от ТПГ”М. Кюри”в Перник, обучаващи се дуално, проведоха пробно стажуване

Ученици от ТПГ”М. Кюри”в Перник, обучаващи се дуално, проведоха пробно стажуване

Учениците от 10-ти клас в специалност „Електрообзавеждане на производството“ в ТПГ „Мария Кюри”-Перник, обучаващи се в дуална система на обучение, проведоха пробно стажуване.

„Стажът е част от дейностите по проект BG05M20P001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Целта е да се създадат условия за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение с бизнеса и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.Учениците имаха възможност да се запознаят с предмета на дейност и с реалните условия на работа във фирмата-партньор на гимназията- „А10“ ЕООД. Това им позволява, след завършване на образованието си, при желание от тяхна страна, да работят във фирмата и за сравнително кратък период от  време да се адаптират към работния процес”, поясни директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.   Тя допълни, че този проект ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост. Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Директорът на ТПГ”М. Кюри” подчерта, че всеки ученик, участвал в пробното стажуване, ще получи сертификат