Минипарламентът в Брезник ще обсъжда Етичен кодекс на предстоящата сесия

Минипарламентът в Брезник ще обсъжда Етичен кодекс на предстоящата сесия

На предстоящото редовно заседание на Общинския съвет в Брезник,което ще се проведе на – 23.04.2021 г.,  местните законотворци предстои да обсъдят и гласуват приемането на Етичен кодекс. Предложението за неговото приемане е на председателя на Общинския съвет Иван Тинков. В докладната си до Общинския съвет, той посочва, че съгласно изискванията на  чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Брезник, неговите 3 комисии и  взаимодействието им с общинската администрация, той предоставя проект за решение за актуализирането на Етичния кодекс. Той ще е валиден за мандата на местния законодателен орган в Брезник за мандата 2019- 2023 г. Този Етичен кодекс следва да замени  до сега действащия като общинските съветници се съобразят с основните постулати, залегнали в  основата на етиката, обуславяща както  взаимоотношенията  помежду им, така и спазването на морално-етични норми и уважението като основа на обществените взаимоотношения.  На основата на това, председателят на Общинския съвет  предлага общинските съветници да приемат Етичен кодекс. Той ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Брезник, за да може обществеността да се запознае с него. В докладната на председателя на Общинския съвет се подчертава, че Етичният кодекс се приема като допълнение на правните  норми, приети от местния законодателен орган.