ЧЕЗ Електро публикува офертите си в платформата на КЕВР-OFERTIZATOK.BG

ЧЕЗ Електро публикува офертите си в платформата на КЕВР-OFERTIZATOK.BG

„ЧЕЗ Електро България“ АД публикува в платформата на КЕВР за смяна на доставчик на електрическа енергия своите ценови предложения за всички клиенти, излизащи на свободния пазар на електроенергия.

Разработената от Комисията за енергийно и водно регулиране платформа дава възможност на клиентите– и битови, и небитови, да сравнят офертата на дружеството с офертите на още 29 лицензирани търговци на електроенергия и да получат необходимата им допълнителна информация, свързана със спецификата на съответните процеси в доставката на електроенергия на свободен пазар. Централизираната информационна система е публична и е достъпна на platforma.dker.bg и ofertizatok.bg.

Ценовите предложения на ЧЕЗ Електро са съобразени със спецификата на потребление на различните групи крайни клиенти и отговарят на изискванията за оптимизиране на разходите за електроенергия.Цените са валидни за всички клиенти с годишно потребление до 100 MWh, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво „ниско“ и „средно“ напрежение, без значение от почасовото им потребление, географското разположение на обектите им или от типа на определения стандартизиран товаров профил.

През целия период на договорите ЧЕЗ Електро поема ангажимент за изготвяне на почасови графици за потреблението на клиента, както и заплащане на разходите за небаланс, без скрити такси и условия. Цените за различните тарифи съответстват на предпочитанията на клиентите, свързани  с потреблението на електроенергия в различните часове на деня и нощта. ЧЕЗ Фикс е продукт с фиксирана еднотарифна цена за консумация в денонощието. Продуктът ЧЕЗ Стандарт предлага фиксирани цени по тарифи като дава възможност дневната и нощната консумация да бъдат заплащани по различни цени.

„ЧЕЗ Електро България“ АД осигурява на клиентите си на свободен пазар финансова стабилност, гарантираща дългосрочна сигурност на доставките на електроенергия, както и заплащане на реално отчетена енергия – без междинни вноски, без разходи за балансиране.

Освен чрез платформата на КЕВР, информация за актуалните ценови оферти на „ЧЕЗ Електро България“ АД за свободен пазар и за възможностите за сключване на договор с дружеството може да се получи на корпоративния сайтcez.bg,  информационна линия 0700 10010, както и чрез info@cezelectro.bg.Запитване за оферта може да се направи и на интернет адрес https://info.cez.bg/webint/app/om_popup.php.

ЧЕЗ Електро оказва съдействие на клиентите, на които предстои излизане на свободен пазар, чрез индивидуални консултации с търговските представители на дружеството. За получаване на индивидуална оферта, съобразно нуждите и потреблението, на разположение на клиентите са и експертите на ЧЕЗ Електро в центровете за обслужване на клиенти на компанията. Списък с адресите на центровете е публикуван на cez.bg.