„Топлофикация Перник” и сдружение „Дишай Перник” разговаряха по проблеми, свързани с инвестиционното предложение на дружеството

„Топлофикация Перник” и сдружение „Дишай Перник” разговаряха по проблеми, свързани с инвестиционното предложение на дружеството

По инициатива на „Топлофикация Перник и сдружение „Дишай Перник”  и със съдействието на Община Перник, се проведе среща, на която бяха обсъдени въпроси, които вълнуват сдружението, свързани с инвестиционното предложение на „Топлофикация Перник” „Добавяне при работата на горивната инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“.

На срещата присъстваха кметът на Перник Станислав Владимиров и заместниците му- инж. Мирослав Стоицев и Стефан Кръстев, изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров, Ивайло Предьов- специалист по качество на атмосферния въздух, който е участвал и в разработването на общинската програма за подобряване на атмосферния въздух в Перник през 2018 г., Ивайло Велинов, Димитър Димитров и  Ивайло Халачев от сдружение „Дишай Перник”.

Станислав Владимиров изрази задоволството си от организирането на тази среща, целта  на която е да се поставят ясно въпросите, които безпокоят перничани и да им се даде конкретен отговор.  Той подчерта, че се надява срещата да премине в дух на диалог и коректност, за да има положителен ефект от нея и да не се налага да се комуникира през социалните мрежи.

„Радвам се, че по чувствителната за перничани тема, свързана с чистотата на въздуха, на една маса седнаха да разговарят по важни проблеми представители на сдружение „Дишай Перник” и ръководството на „Топлофикация Перник” . Нашето общество се вълнува от чистотата на въздуха и същевременно от това как ще се отоплява, защото Перник е  най-топлофицирания град в България.  В същото време имаме проблем, особено в зимните месеци, когато има безветрие. Знаете че се намираме в котловина. Голяма част от перничани се отопляват на твърдо гориво. При безветрие, показателите на въздуха в града не са добри. Затова стъпките, които трябва да направим са в различни посоки. Надявам се чрез така наречената „зелена сделка” и Фонда за устойчив преход в следващите месеци, когато се решава в каква посока да бъдат насочени средствата, те да бъдат използвани освен за плавен преход на нашата икономика от един вид стопанство към друг, така също и за подобряването на качеството на  въздуха и начина на отопляване на перничани”, заяви  кметът.

Ясен Кацаров  подчерта, че за ръководството на дружеството тази среща е важна, макар и малко позакъсняла. Нейната цел е да се даде отговор на въпросите, които вълнуват представителите на сдружението и се разсеят притесненията, свързани с употребата на биомаса, затова благодари за посредничеството на Община Перник за организирането й. Той се постара накратко да информира присъстващите на срещата за по-сериозните ремонти, които са извършени както по съоръженията на ТЕЦ ”Република”, така и на топлопреносната мрежа, за да се гарантира качествено топлоснабдяване на града и безаварийната работа. Директорът на „Топлофикация Перник” поясни през какви трансформации е преминало инвестиционното предложение за добавяне  при работа на горивната инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса.

След това думата имаха представителите на сдружение „Дишай Перник”. Те  поискаха разяснения от страна на директора на „Топлофикация Перник” по няколко важни проблема, които смятаха, че трябва да бъдат изяснени. Ще формулираме поставените въпроси, на които бе даден конкретен отговор от страна на директора на дружеството.

Поставените въпроси бяха:  за какъв биопродукт става въпрос и дали това няма да е някакъв отпадък; какви количества биомаса ще използва дружеството; от къде ще се доставят те; има ли гаранции за осигуряване на необходимите количества;  как ще се гарантира филтрирането на газовете от изгарянето на тази биомаса; ще има ли вредни газове в атмосферата от изгарянето на биомасата; пригодена ли е инсталацията на централата за изгарянето на биомаса; как ще се гарантира противопожарната безопасност в складовете, където ще се съхранява сламата; с какъв транспорт ще се доставя биомасата и няма ли той да доведе до допълнително замърсяване на въздуха; какви гаранции ще даде „Топлофикация Перник” за осигуряване на непрекъснат контрол върху дейността на централата. Екозащитниците подчертаха като аргументи случаи на замърсяване, регистрирани през 2018 и началото на 2019 г. Представителите на „Дишай Перник” изразиха недоверието си в ефективния контрол от страна на РИОСВ и Агенцията по околна среда. Тези опасения прозвучаха, меко казано неубедително, като се има предвид, че във фейсбук страницата си сдружението, в услужливо изработена бланка за становище, в която недоволният от инвестиционното предложение трябва само да си напише името, посочват аргументи срещу инвестиционното предложение и няколко нарушения на „Топлофикация Перник”, за които дружеството е санкционирано от РИОСВ .

Директорът на „Топлофикация Перник” се постара да отговори на всички поставени въпроси от екозащитниците и да разсее притесненията около ползването на биомаса като добавъчно гориво.

На въпроса- има ли притеснения по отношение на осигуряването на необходимите количества биомаса, Ясен Кацаров отговори:

” В рамките на 1-2 години няма да има необходимост да набавим стотици хиляди тонове биомаса. Първоначално ще започнем с няколко хиляди или десетки хиляди тонове биомаса. Нямаме притеснения за доставката им. През изминалите години сме провели множество разговори със земеделски производители, които при определени цени,  са съгласни да балират сламата и да ни я доставят. Всичко е въпрос на сметки. Ако цената на доставената балирана слама и енергията, получена от нея е по-ниска

отколкото от въглищата, е ясно, че ще предпочетем доставката на биомаса. Нямаме интерес да доставяме скъпи горива, независимо дали това са въглища-местни или внос. При използването на въглищата има доста неопасни отпадъци, които допълнително оскъпяват процеса заради разходи за депониране и съхраняване.

На искането на представителите на „Дищай Перник” да се конкретизира за биопродукт или отпадъчен продукт става въпрос в инвестиционното предложение, Кацаров отговори:

 „Става въпрос за слама от добив на пшеница. В инвестиционното предложение е конкретизирано точно за какъв биопродукт става въпрос. В решението на компетентния орган ясно и точно ще бъде посочено  какъв вид биопродукт можем да използваме  като добавъчно гориво. Решението може да се види и прочете от всеки, притежаващ умно устройство и при съмнение да се изиска информация от контролния орган, който е длъжен да я предостави независимо дали става въпрос за юридическо, физическо лице или неправителствена организация”.

На въпроса – от изгарянето на биомасата какво излиза в атмосферата, Ясен Кацаров поясни :

„В приложение 2, от инвестиционното ни предложение, което сме предоставили на РИОСВ, а тя е предоставила на Община Перник, на около 40 страници подробно е обяснено какво ще излиза от комина на ТЕЦ-а като газове и „замърсители”. Това са: въглероден диоксид, газ който съпътства всички горивни процеси  без значение какво е горивото – природен газ, въглища или биомаса. Ще излизат азотни оксиди, фини прахови частици. Азотните оксиди ще бъдат много под нормата, а фините прахови частици ще бъдат улавяни в съществуващите електрофилтри.  При съвместното изгаряне на въглища и биомаса/слама/ ще има и серен диоксид в значително по- малки количества отколкото само от използването на въглищата като основно гориво. При това съдържанието на сяра в биомасата е десетки пъти по-ниско отколкото във въглищата”

На въпроса – как ще се извършва филтрирането на газовете от изгарянето на биомасата и ще се справи ли съществуващият електрофилтър, Кацаров отговори:

„Електрофилтърът, който беше монтиран в ТЕЦ-а , е в отлично техническо състояние. Той е проектиран за улавянето на значително повече прах, отколкото се получава при изгарянето на слама. Ще дам пример. При работата на централата, той  е проектиран да улавя за 1 час около 80 т фини прахови частици. При съвместното изгаряне на биомаса и въглища фините прахови частици ще бъдат до 15 пъти по-малко. Няма как едно съоръжение, което е проектирано за 80 т да се затрудни от улавянето на 7 или 8 т фини прахови частици. Не смятаме, че в близките години ще имаме проблем с отлагането на отпадъците от горенето по нагревните повърхнини на парогенератора, поради съвместната употреба на биогориво и въглища. Използваните местни въглища са с високо пепелно съдържание и поради тази причина е налице абразивно износване на нагревните повърхности, а не отлагане на продукти от горенето”.

На притеснението на  екозащитниците, че съществуващата инсталация в ТЕЦ-а не била пригодена да работи с биомаса, Ясен Кацаров отговори:

„ В инвестиционното предложение и в приложение №2 към него,  сме посочили какъв вид преустройство ще се извърши на парогенераторите, за да могат те да изгарят биомаса. Мога да успокоя гражданите, че след извършването на това преустройство, биомасата ще се подава директно за изгаряне в пещната камера, а няма да минава по тракта заедно с въглищата. След смилането на биомасата със сгъстен въздух, тя ще се подава в пещната камера за директно изгаряне”.

На твърдението на представителите на „Дишай Перник”, че съществувала евентуалната опасност от пожари при складирането на сламата, което създавало опасност за намиращите се наблизо жилищни сгради, Кацаров отговори:

„ Ще изпълним всички предписани ни противопожарни мерки. Това включва: разстояние между отделните фигури, наличие на противопожарни уреди и автоматична сигнализация при поява на дим или евентуално пожар. Ще вземем всички превантивни мерки, за да не допуснем възникване на пожар”.

На изразените от екозащитниците опасения, че прекарването на сламата с автотранспорт ще доведе до натоварване на улиците в кварталите „Мошино” и „Изток”,  което ще причини допълнително запрашаване и димни газове,  директорът на „Топлофикация Перник” отговори:

„ Никъде не сме посочвали, че ще бъде използван само  автомобилен транспорт. Ще бъде използван по-често железопътен транспорт, който е не само по-евтин, но и по-екологичен.  Всичко е въпрос на икономическа оценка”.

На въпроса дали е решен проблемът с депонирането на отпадъка от горенето и докъде е стигнало изграждането на новото шламохранилище, Ясен Кацаров поясни:

„ Имаме сключен договор със строител по отношението на земните дейности- изграждането на диги, дренажна система. Ще се използват услугите и на подизпълнител, който е пернишка фирма. Тези дейности се извършват върху терен, който е собственост на „Топлофикация Перник”. Наели сме лицензиран оценител, който да направи оценка на земите, които са общинска собственост, в съответствие с чл. 62 от Закона за енергетиката. Ние не искаме да закупим тези земи, а искаме да ги използваме за определен период от време, след което ще ги върнем отново на Община Перник, но вече рекултивирани. Надявам се, че ще постигнем консенсус с Община Перник по този въпрос и той ще е от взаимна полза, както за двете страни, така и за абонатите на дружеството”.

В изказванията си екозащинтниците изразиха недоверие към институциите, които извършват контрол върху дейността на „Топлофикация Перник”. Директорът на дружеството отговори:

„ Мога да уверя, че дружеството предоставя в реално време точна информация за работата на централата.  Поставили сме  камери за постоянно наблюдение на склада за въглища и тракта за въглища, а информацията се предоставя в реално време на Община Перник. По отношение на емисиите, които се изпускат в атмосферата и техните концентрации, искам да поясня, че в комина на ТЕЦ-а има монтирани уреди, които измерват както физичните параметри на потока, така и концентрацията на определените газове. Тази информация може да се види в реално време от Агенцията по околната среда. Тя се изпраща и на Община Перник, а може да се види и на сайта на дружеството. Тоест, контролните органи и гражданите могат в реално време, денонощно да виждат тази информация”.

В изказванията си Ивайло Велинов и Ивайло Халачев от  „Дишай Перник”,  акцентуваха няколко пъти, че през 2018 и началото на 2019 г имало регистрирани случаи на пушек от комина на ТЕЦ-а и неприятна миризма. И двамата признаха, че от тогава нямат констатирани такива случаи, но изразиха притеснението си дали това няма да се повтори отново. Ясен Кацаров поясни:

„Всяко съоръжение е възможно да аварира. Аз съм в тази централа от 30 години. Не мога да си спомня с точност какво е станало преди 3 години. Възможно е да е имало авария на електрофилтъра или на димния вентилатор след електрофилтъра. Практиката ни показва, че  най-тежката авария на тези съоръжения се отстранява обикновено в 9 от 10 случая до 30 часа след спиране на мощностите“.

В заключение Ясен Кацаров поясни, че идеята за реализирането на това инвестиционно предложение от страна на „Топлофикация Перник” има за цел не само да се намали ползването на въглища, чието качество непрекъснато се влошава. „Знаете, че централите, които ползват въглища са принудени да купуват  въглеродни емисии, чиято цена не е никак евтина. Това неминуемо оскъпява себестойността на произвежданата топлинна и електроенергия. С цел подобряване на екологичната среда, ЕС гласува директива, която задължава централите като нашата, които ползват въглища, до 2022 г минимум 20% от произведената топлинна и електроенергия да е от възобновяеми енергийни източници. Един от посочените от ЕС такива източници е биомасата. Ние сме задължени да се съобразим с тази директива, защото иначе както дружеството, така и страната ни ще бъдат санкционирани от ЕС”.

В края на срещата се постигна договореност при появата на въпроси, които вълнуват екозащитниците и населението, да се организира среща с ръководството на „Топлофикация Перник”, на която да им бъде даден ясен и точен отговор.