341 нарушения откри Инспекцията по труда в Перник за месец

341 нарушения откри Инспекцията по труда в Перник за месец

108 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е извършила Дирекция „Инспекция по труда” на предприятия и фирми на територията на област Перник през месец март.

32 от проверките са направени по работни места, 32 са по спазването на противоепидемичните мерки, 21 са свързани с контрол по изпълнението на издадени предписания, 19 са по повод постъпили искания и сигнали на граждани,  15 са по ПМС №35, свързано с компенсацията 60/40, 13 са по действия свързани с извънредното положение, 2 са за разследване на трудови злополуки и други.

В резултат на упражнения контрол от страна на трудовите инспектори, през месец март са констатирани  341 нарушения на трудовото законодателство. От тях 208 са свързани с неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 133 са по трудови правоотношения.

През месеца са съставени 7 акта за установяване на административни нарушения. От тях 6 са за нарушаване на нормите регламентиращи трудовите правоотношения и 1 за нарушаване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът, който прави Д”ИТ” Перник за изминалия месец март показва, че по време на проверките, инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията на трудовото законодателство. Те включват: работа без трудов договор, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд над норматива, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на трудовите инспектори са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите. Анализът показва, че в резултат на упражнения контрол са намалели чувствително случаите на работа без писмен трудов договор, незаплащане на трудовите възнаграждения, полагане на извънреден труд.