Влошава се състоянието на горите в Трънско

Влошава се състоянието на горите в Трънско

През последните години рязко се влошава здравословното състояние на иглолистните култури и насаждения на територията на община Трън, според БТА. Вследствие на масовото нападение на върхов корояд запасите от бял бор са намалели значително. Около 70 процента от белборовите култури и естествени насаждения са засегнати от разпространението на заразата от вредителя. Установени са незначителни повреди, причинени от дъбовата листоврътка, педомерката и буковия скокльо в горите от широколистни дървесни видове. Самотната борова листна оса и боровият ликояд са нанесли неголеми поражения в иглолистните, частични увреждания са нанесени върху дървостоя в различна степен от кореновата гъба и съхнене по дъба. Горският фонд заема 63,8 на сто от цялата територия на община Трън. В него 85,89 процента са гори, 6,64 на сто са голини, сечища и пожарища и 7,47 на сто други горски територии. Основните дървесни видове на територията на общината са бук – 52,6 процента, дъб 8,7 процента и горун 7,9 процента