Община Трън организира обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Община Трън организира обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Община Трън организира на 6.04.2021 г.  ,обществено обсъждане на Проект на решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Обсъждането ще се проведе от 11.00ч  в заседателната зала на Община Трън .

Проектът на решението за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и мотивите са публикувани на интернет страницата на Община Трън още на 02.03.2021г. В 30-дневен  срок от датата на публикуването им гражданите и всички заинтересовани лица могат да правят предложения, възражения и становища по проекта на решението, които се подават в  Деловодството на Община Трън или на официалния и-мейл: obshtina_tran@mail.bg.

 В мотивите на Община Трън за обсъждането и прилагането на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, се посочва, че

съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование , държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование.  На общините се предоставят по 174 лева за всяко дете в предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина или училище. На практика всяка община ще получи определения норматив за всички обхванати в предучилищно образование 5 и 6-годишни деца.

 Средства за 4-годишните деца ще бъдат предоставени само на общините, въвели задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца до края на 2020г. За тази цел е необходимо Общинските съвети да вземат решение за задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца. За решенията, влезли в сила след 1.01.2021 г. допълнителните бюджетни средства по по-високия стандарт за дете в предучилищна възраст, записано в съответното детско заведение, като по норматив за подпомагане храненето за 4- годишните деца, ще бъдат предоставяни от началото на учебна 2021/2022 г.

 Съгласно на Закона за предучилищното и училищното образование /ПУО/, средствата за подпомагане заплащането от родителите на деца за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование следва да се изразходват при спазване на следните съотношения:

 -Не по-малко от 50% за пълно подпомагане заплащането на такси, т.е освобождаване от такси;

 – Останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от родителите)

 Посоченото в Закона за предучилищното и училищното образование  ограничение е минимално т.е. няма законова пречка за пълно освобождаване от такси да се използват и повече от 50% от предоставените от държавата средства.

 През 2020 година в ДГ „Ален мак“ Трън са събрани и отчетени 1125 лева от такси за ползване на детски ясли и детски градини. Сходен е бил размерът на събраните такси и през предходните години. През настоящата 2021г записаните деца са 86, като повече от половината са 4, 5 и 6-годишни (предучилищна възраст) и за тях има отпуснати финансови средства, съгласно РМС №790/30.10.2020г., т.е. те няма да заплащат такса. Предвид социалния статус на семействата на децата, посещаващи детското заведение, както и това, че подобно разделение при заплащането на такси би довело до напрежение и недоволство, предложеното изменение на Наредбата касае освобождаване от заплащане на такса всички деца, посещаващи ДГ „Ален мак“.