Набират кандидати по НП „Мотивирани учители“

Набират кандидати по НП „Мотивирани учители“

На 31-ви март изтича срокът за подаване на документи от кандидатите по Националната програма „Мотивирани учители“ 2021г, съобщават от Регионалното управление на образованието в Перник.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители“ 2021 г. е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават. Те ще получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемането на учителските длъжности, регламентирани в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатстването по Модул 2 на програмата се осъществява по обявена процедура на официалната страница на МОН и на регионалното управление на образованието в Перник, като процедурата включва подаване на заявление в РУО по образец с приложени копия на диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“; препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит; професионална автобиография; мотивационно писмо; препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател.

Програмата действа от м.г., като за 2021 г. са планирани 1.2 млн. лв. (а за догодина – 1 млн. лв.). По нея се финансират обучения, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива (до 100 учители), както и обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители от заети в системата преподаватели (до 150 учители, като обучението им ще е 1200 лв.). По програмата се търсят и до 50 действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които имат мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати.