Нова информация за инвестиционно предложение на „Топлофикация“ да гори биомаса

Нова информация за инвестиционно предложение на „Топлофикация“ да гори биомаса

Община Перник уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Топлофикация Перник АД е предоставила допълнително нова информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване  на ОВОС за инвестиционно предложение „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“

Всички, които имат отношение, могат да изразят писмено мнения и становища и ги депозират в Община Перник и/или РИОСВ–София.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки ден в периода от 25.03.2021 г. до 07.04.2021 г.на сайта на Община Перник и в сградата на общинската администрация на пл. “Св. Иван Рилски“ 1А , ет.14, ст.5 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.