ТПГ”Мария Кюри” успешно реализира проект, свързан с дуалната форма на обучение

ТПГ”Мария Кюри” успешно реализира проект, свързан с дуалната форма на обучение

ТПГ „Мария Кюри“ участва в реализирането на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. За реализирането на проекта е сформирана група по електрически инсталации за обучение по професионална подготовка. В нея участват  9 ученици  от Х „А” клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“- дуална система на обучение. 

„През месец ноември учениците проведоха първото си пробно стажуване във фирма А10“ ЕООД – Перник.
След приключването на стажа си те получиха сертификати за проведеното пробно стажуване”, поясни директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова. Тя допълни, че до момента в гимназията e закупенo оборудване за целите на дуалното обучение: работни маси и материали. „По този начин ще осигурим по- пълноценното и ефективно провеждане на практическите занимания на учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството”. Тази паралелка се обучава по дуална система в училището”, поясни инж. Миланова. 

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на този проект е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване на качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда и бизнеса.