Пускат на търг общински имоти

Пускат на търг общински имоти

От общинската администрация уведомяват всички заинтересовани лица, че на 06.04.2021 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на Община Перник ще се проведе търг с явно наддаване /https://bit.ly/3cEOFkp / за продажба на следните имоти  общинска собственост :

-Терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.513.109, с адрес на поземления имот: гр. Перник, кв.“Изток“,  с площ от 3 057 кв.м,  за производствен, складов обект, при начална тръжна цена в размер 217 275,78 лв. с ДДС.

-Терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.509.215,  с площ 759 кв.м. с адрес на имота: гр. Перник, п.к. 2300, „Горно Mогиличе“ №88,  за обществен обект, комплекс, при начална тръжна цена в размер на 32 000 лв. с ДДС.

-Терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.509.219, с площ 2875 кв.м., с  адрес на имота: гр. Перник, „Горно Mогиличе“ №88 за застрояване, при начална тръжна цена 120 000 лв. с ДДС.

-Терен, представляващ УПИ I, кв.101 по регулационния план на гр. Батановци, община Перник, незастроен, с площ 668 кв.м, при начална тръжна цена 20 000 лв. с ДДС.

-Терен, представляващ УПИ II, кв.101 по регулационния план на гр. Батановци, община Перник, незастроен, с площ 588 кв.м, при начална тръжна цена 18 000 лв.

-Терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.6866, с площ 1051 кв.м., с адрес на имота: гр. Перник, п.к.2300, кв.”Изток”- Ладовица за средно застрояване (от 10 m до 15 m), при начална цена в размер на 78 504,71 лв.

-Терен,представляващ ПИ №114  в кв.7 /седем/, площ от 185 кв.м. по регулационния план на с. Чуйпетлово, при начална цена в размер на 11 565,10 лв.

-Обект, представляващ бивш трафопост с идентификатор 55871.508.56.7, със застроена площ 78 кв.м., с адрес на сградата: гр. Перник, п.к.2300, Пригаров район, ул.„Пенчо Славейков“, при начална тръжна цена 14 100,00 лв.

 Стъпката за наддаване за всеки един обект е в размер на 10% от началната тръжна цена.

За участие в търга са нужни:

1. Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация, което се попълва от кандидата и се представя;

2. Декларации по образец – 2 бр. – приложени в тръжната документация, които се попълват от кандидата и се представят;

3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице;

4. Документ за самоличност /саморъчно заверено копие на лична карта/, когато участника е физическо лице;

5. Когато се участва чрез пълномощник – нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата;

6.  Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;

7. Документ за внесен депозит /оригинал/;

Тръжната документация, съдържаща информация за терените и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер, гише №8, за сумата от 50 лв., след което се получава в отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и управление земеделие”, ет.9, стая №4.

Документите за участие се подават до 16:00 ч. на 05.04.2021 г.  в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се внася в  ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF до 16:00 ч. на 05.04.2021 г.