Агенцията по заетостта отново проучва потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта отново проучва потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира първото за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда съвместно с комисиите по заетост към Областните съвети за развити  в 28-те области в страната.

Проучването се извършва сред статистическа извадка от 8000 различни по големина и статут работодатели,  представители на всички сектори на икономиката от цялата страна. Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

Настоящото проучване за трети път се провежда в условията на пандемията от  COVID-19. Очаква се социално-икономическите последствия от нея да се отразят върху броя и вида кадри, от които работодателите считат, че ще имат нужда или ще се наложи да освободят в следващите месеци и години.

„Заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца ще подпомогнат насочването на краткосрочните мерки и програми за провеждане на подходящи форми и обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал пък ще подпомогнат вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за запазването на работните места на заетия персонал, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори”, заяви директорът на  Дирекция „Бюро по труда” в Перник Росен Симеонов.

Според него, очакванията на анкетираните работодатели за необходимите им специалисти след  3 до 5  години ще даде ценна информация, която ще подпомагне определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъде отчетена не само продължаващата криза, но и промените в технологията и организацията на труда, настъпващи с  бързи темпове през последните 12 месеца.

Агенцията по заетостта ще разчита на активното участие на работодателите от статистическата извадка, които са поканени за участие в проучването. Анкетният формуляр може да се попълва до 16 април 2021 г., след което резултатите ще се обобщят и анализират на областно и национално ниво, като информацията ще бъде публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

От 2018 г. два пъти годишно Агенцията по заетостта анкетира работодателите за потребности от кадри през следващите 12 месеца и очакванията им за необходим нов персонал в средносрочен план – след 3-5 години. Обобщените резултати от всички предходни проучвания за търсените от бизнеса професии и умения са публикувани на официалния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила”.