341 нарушения в региона установи Инспекцията по труда в Перник за месец

341 нарушения в региона установи Инспекцията по труда в Перник за месец

104 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е извършила на територията на област Перник през месец февруари Дирекция „Инспекция по труда”

От тях 26 са свързани с периодичен контрол на предприятията. При 17 от проверките е контролирано изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 24 от проверките са във връзка с извънредната епидемична ситуация, 15 са свързани с контрола по мярката 60:40 и осигуреното финансиране за работодатели, 7 са по повод постъпили сигнали и жалби на граждани, 6 са по искане на работодатели за извършване на технологични взривни работи, 2 са по искане по чл. 333 от КТ, 3 са по инициатива на НОИ, 2 са по искане на работодатели по чл. 302 и 303 от КТ и други.

В резултат на упражнения контрол през месец февруари от трудовите инспектори, са констатирани 341 нарушения на трудовото законодателство. От тях 208 са свързани с нарушения на безопасните и здравословни условия на труд. 133 са нарушения на трудовите правоотношения.

През февруари Инспекцията по труда е съставила 5 акта за установяване на административни нарушения. От тях 4 са свързани с нарушения, свързани с трудовите правоотношения и 1 е свързано с нарушаване на нормите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Анализът, който прави Д”ИТ”-Перник за изминалия месец показва, че  по време на проверките, трудовите инспектори са обръщали сериозно внимание на работодателите във връзка с нарушения на трудовото законодателство свързани с: работа без трудови договори,  неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и нарушенията, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Констатацията на Инспекцията по труда е, че в резултат на упражнения контрол са намалели чувствително случаите на работа без трудов договор, полагането на извънреден труд над допустимия, неплащане на трудови възнаграждения.