В квартал „Църква”, в Перник, заработи система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух

В квартал „Църква”, в Перник, заработи система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух

Система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух вече е  монтирана в частен имот в кв. „Църква” със съдействието на A1. С помощта на уеб-базирана платформа / https://air.develiot.com/ / тя предоставя възможност за постоянно  наблюдение качеството на въздуха в реално време. Станцията разполага със сензори за измерване нивата на фини прахови частици 2,5 и 10, азотен диоксид, въглероден диоксид, серен диоксид, озон.

В момента в квартала работи и мобилна автоматична станция /МАС/. Първият период от 15 денонощия измервания стартира на 01.03.2021г. Станцията е разположена в района, от който са получени най-много сигнали.

Тя ще работи в утвърдения от министъра на околната среда и водите график за дейността на мобилната автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух на Изпълнителната агенция по околна среда през 2021г.

Чрез мобилната станция качеството на атмосферния въздух ще бъде проследено през 51 денонощия, равномерно разпределени през годината, по показатели: озон, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид, серен диоксид, сероводород, амоняк, фини прахови частици 2,5 и фини прахови частици 10. По време на измерването ще се отчитат и следните метеорологични параметри: температура, атмосферно налягане, посока на вятъра, скорост на вятъра, относителна влажност, слънчева радиация.