Фондация „П.У.Л.С.“ и Център за изследване на демокрацията представиха Мониторингова методология за домашното насилие

Фондация „П.У.Л.С.“ и Център за изследване на демокрацията представиха Мониторингова методология за домашното насилие

На 9 март се проведе онлайн консултативна среща в рамките на проект “Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България”.

В събитието участваха над 30 представители на водещи институции в областта на политиките и услугите за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола. Сред участниците бяха представители на МВР, МП, МТСП, СДВР, Фондация „Асоциация Анимус“, Алианс за защита от насилие, основано на пола, съдии, прокурори, адвокати и др.

По време на срещата беше представена и дискутирана Методология за провеждане на национален мониторинг с ключови институции на местно и национално ниво.

Мониторинговата методология в сферата на домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП) е иновативен инструмент за дълбочинна, многостепенна оценка на законодателството, политиките и институционалните практики в България. В резултат на мониторинга ще бъдат разработени ключови препоръки за дейности на национално ниво и насоки, подпомагащи вземането на решения, повишаването на информираността за необходими и иновативни мерки, както и подобряването на съществуващите политики и практики и/или създаването и прилагането на нови такива. Непосредствените бенефициенти на методологията са ангажираните институции, които активно участват в създаването на политики и в процеса по вземане на решения на национално ниво. В допълнение инструментът може да се използва от всички заинтересовани страни, които извършват периодични анализи и оценки на ефективността по темата или работят с жертви на ДННОП и други уязвими групи. Следователно методологията би могла да се прилага периодично с цел да се създаде всеобхватна представа за усилията за създаване и прилагане на ефективна правна, политическа и практическа рамка в България.

Мониторинговата методология се разработва от екип на Центъра за изследване на демокрацията, а екип на Фондация „П.У.Л.С.“ ще проведе пилотното прилагане на методиката в България.

Участниците в онлайн срещата на 9 март имаха възможност да споделят обратна връзка по представената методолигия и да дадат своите предложения за нейното подобряване.

Изключително интересна част от събитието беше представянето на „Публични политики и институционални практики в областта на насилието при близки взаимоотношения в Норвегия“.   Солвейг Бергман и Лилиан Хьорт от Академия за човешките права, Осло, Норвегия  представиха историческия път на работа в насока подкрепа на пострадали от насилие, работа с извършители и превенция на насилието в Норвегия.

Проект „Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България“  се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Координатор на проекта е  Фондация „П.У.Л.С.“, България в партньорство с Център за изследване на демокрацията, България и Академия по правата на човека, Норвегия 

Основна цел на проекта е да се направи оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване от съответните заинтересовани страни, в насока политическо и социално развитие.