5 села в пернишко да бъдат включени в защитена зона „Витоша”, предлага МОСВ

5 села в пернишко да бъдат включени в защитена зона „Витоша”, предлага МОСВ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за  обявяване на защитена зона BG0000113 „Витоша”, за опазване на дивите птици.

Защитена зона „Витоша“ е разположена в землищата на: с. Горна Диканя – община Радомир, с. Боснек, с. Чуйпетлово, Крапец, Витошко, с. Кладница, с. Рударци – община Перник; Столична община, област София – град и община Самоков.

В защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000“ са в сила множество забрани, с цел опазването на флората и фауната като: промяна на начина на трайно ползване; разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;  употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии;  провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;  движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;  палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване; провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – 1 март до 30 юни; добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети;  паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост  и други.

Проектът на заповедта е публикуван на 26.02.2021 г.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на екоминистъра мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта забранителни режими.