14 села в област Перник  да бъдат включени в защитена зона „Земен”, предлага МОСВ

14 села в област Перник да бъдат включени в защитена зона „Земен”, предлага МОСВ

Министерството на околната среда и водите информира, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001012 „Земен.

Защитена зона „Земен“ е разположена в землищата на 14 села, намиращи се на територията на три общини в област Перник. Това са: с. Блатешница, с. Враня стена, с. Дивля, с. Жабляно, гр. Земен, с. Калотинци, с. Пещера, с. Раянци- община Земен; с. Егълница, с. Калище, с. Лобош- община Ковачевци;  с. Байкалско, с. Дебели лаг- община Радомир; с. Докьовци, с. Пенкьовци- община Трън.

В границите на защитената зона са в сила много и различни забрани като: промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива; употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията, движение на мотоциклети, ATV, UTV извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии и други

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на екоминистъра мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта на заповед само относно посочените в проекта забранителни режими и ограничения. Проектът на заповедта е публикуван на сайта на МОСВ на 11.02.2021г.