Повишават се професионалните изисквания за длъжността „контрольор“ в РЗОК!

Повишават се професионалните изисквания за длъжността „контрольор“ в РЗОК!

 Всички служители от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ и Регионалните здравноосигурителни каси /РЗОК/ , които извършват контрол за качеството на осъществяваната медицинска и дентална помощ вече ще бъдат назначавани по служебно правоотношение. Това е записано в приетото Постановление за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители.

 Завишава се изискването за минимален професионален опит от две на три години. В дългосрочен план промените ще създадат условия за кадрова стабилност и интерес към длъжността контрольор в районна здравно-осигурителна каса. Очаква се повишаване на прозрачността и качеството на процедурата за подбор на длъжностни лица, като следствие от задължението длъжността да се заема с конкурс.