Успешна медиация в Центъра за спогодби и медиация към Окръжен и Районен съд – Перник

Успешна медиация в Центъра за спогодби и медиация към Окръжен и Районен съд – Перник

На 2 март приключи успешна медиация в Центъра за спогодби и медиация към Окръжен и Районен съд — Перник. Страните в спора, които са кредитополучател и финансова институция, постигнаха споразумение, което предстои да бъде одобрено от съда.

Центърът за спогодби и медиация към Окръжен и Районен съд — Перник е на разположение на гражданите, които желаят да разрешат споровете си чрез алтернативните способи за доброволно разрешаване на спорове в неформална и поверителна процедура.

Процедурата по медиация е напълно безплатна за страните по дела, образувани в Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник, като чрез нея се намаляват наполовина и разходите за държавна такса при постигане на споразумение между страните.

В хода на процедурата страните провеждат преговори с участието на медиатор, като всичко, което те споделят помежду си на медиационната среща, както и на медиатора в индивидуална среща с него, в хода на процедурата, е конфиденциално и не може да бъде използвано в хода на процеса пред съда. Освен разрешаване на спора между страните в медиационната процедура те подобряват отношенията помежду си, постигат решение, съобразено с взаимните им интереси посредством доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба и прекратяване на съдебните производства.

Съгласно приетата на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 09.02.2021г. Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела в съдилищата се предвижда до края на настоящата година да се въведе задължителна медиация по определени категории дела, сред които семейните спорове, споровете във връзка с упражняване на родителски права, споровете между съсобственици в пилотни съдилища в София, Варна, Перник и Пазарджик.