MОСВ предлага 18 трънски села да бъдат включени в границите на защитена зона „Кървав камък”

MОСВ предлага 18 трънски села да бъдат включени в границите на защитена зона „Кървав камък”

Министерството на околната среда и водите информира, че съгласно разпоредбите на  Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001017 „Кървав камък“.

Защитената зона е разположена на обща площ 176 870,291 декара, в землищата на селата:  Бъзовица, Горно Кобиле, Драгойчинци, Киселица, Косово, Метохия, Побит камък, Средорек, намиращи се на територията на община Трекляно, област Кюстендил. Освен тях в защитената зона попадат и 18 трънски села: Бохова, Вукан, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци,  Докьовци, Долна Мелна,  Дълга лука, Еловица, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Мрамор, Пенкьовци, Реяновци, Стайчовци и Шипковица.

 Предмет на опазване в защитената зона са специфичен вид букови гори, дъбово-габърови гори, неблагоустроени пещери, европейски вълк, прилеп, бръмбар рогач и други природни местообитания. Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион и други.

В границите на защитената зона са в сила множество забрани като: промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива; употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията, движение на мотоциклети, ATV, UTV извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии и други

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на екоминистъра мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта забранителни режими.